Mehmet Hekim

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Para arttıkça,para sevgisi de artar,JUVERAL

TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR

CMK?nın 158. maddesine göre; suça ilişkin ihbar veya şikâyet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir. Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikâyet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.  Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye'nin elçilik ve konsolosluklarına da ihbar veya şikâyette bulunulabilir. Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan ihbar veya şikâyet, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. İhbar veya şikâyet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir.  Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma evresine geçildikten sonra suçun şikâyete bağlı olduğunun anlaşılması halinde; mağdur açıkça şikâyetten vazgeçmediği takdirde, yargılamaya devam olunur.
Aşağıdaki suçların failleri hakkında soruşturma açılması suçtan zarar gö¬ren kimselerin (mağdur) şikâyetine bağlıdır.
Bu suçlar, TCK?nın;
a) 102. maddesindeki ?Cinsel Saldırı?,
104/1 maddesindeki ?Reşit Olmayanla Cinsel İlişki?,
105. maddesinin 1. fıkrasındaki ?Cinsel Taciz?,
b) 106. maddede ?Tehdit?,
116/1-2. maddesinde yer alan, ?Konut Dokunulmazlığının İhlali?,
c)  86. maddenin 2. fıkrasında yer alan hafif nitelikte ?Kasten Yaralama?,
d) 125. maddesinde yazılı ?Hakaret? (125/3-a hariç),
e) 132. maddesindeki ?Haberleşmenin Gizliliğini İhlal?,
133. maddesindeki ?Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması? ve 134. maddesinde yazılı ?Özel hayatın gizliliğini ihlal?;         
f) 144 ve 159. maddelerinde yer alan ve daha az cezayı gerektiren ?Hırsızlık ve Dolandırıcılık?,
g) 151. maddesinde ?Mala Zarar Verme?,
ı) 155. maddesinin 1 inci fıkrasındaki ?Güveni Kötüye Kullanma?,
i) 156. maddesindeki, ?Bedelsiz Senedi Kullanma?, 209/1 maddesindeki ?Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması?,
k)117. maddesindeki ?İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali?,
l) 123. maddesindeki ?Kişilerin huzur ve sükununu bozma?,
m)160. maddesindeki ?Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf?,
şeklinde sıralanabilir.

CMK?nın 158. maddesinde takibi şikayete bağlı suçlara ilişkin ihbarla¬rın, sözlü veya yazılı olarak Cumhuriyet Savcılığına, mülki makamlara yapılabilece¬ği hükmü yer almaktadır. İlgili merciler kendilerine yapılan şikayet ve müracaatlara bağlı olarak eylemin memurun görevi sebebiyle meydana geldiğine kanaat getirme¬leri halinde konu hakkında bir ön inceleme yaptırmaları, görevle ilgili değilse konu¬yu adli mercilere intikal ettirmeleri gerekmektedir.
TCK?nın 73. maddesi takibi şikayete bağlı fiillerin, 6 ay içinde dava ko¬nusu edilmediği takdirde takibat yapılamayacağı hükmünü amirdir. Bu hükme isti¬naden, belirtilen süre içerisinde ilgili makamlara şahsi şikayette bulunulup bulunul¬madığı veya şikayetten vazgeçilip vazgeçilmediği araştırılmalıdır.
Takibi şikayete bağlı suçlarda, şikayetin bizzat mağdur veya mağdur adına şi¬kayete hakkı olan ?kanuni mümessilleri? tarafından yapılması gerekir.
Takibi şikayete bağlı bir fiille ilgili olarak şikayetten vazgeçme veya vazgeç¬meme durumları, idarece konunun disiplin yönünden ele alınmasını engellemez.
Bu konuların, adli boyutu yanında disiplin yönü de gözetilerek, idare huku¬ku gereği yetkili amir ve mercilerce gerekli işlem tesis edilmelidir.