Mehmet Hekim

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Sanat,insanın doğaya eklediği bir şeydir,ALAIN

 Sıra             Malzemenin Adı               Saklanacağı Arşiv ve Süresi (Yıl)

1    Diploma Defteri    Okul, il veya ilçe MEM-Süresiz
2    Öğrenci Künye Defteri            Okulda-süresiz
3    Tasdikname Defteri    Okulda-süresiz
4    Sınıf geçme defteri    Okulda-süresiz
5    Sınıf geçme defteri    Okul, İl ve İlçe MEM-süresiz
6    Karne Kayıt defteri    Okulda-süresiz
7    Okul Dışı Künye defteri    Okulda-süresiz
8    Ders Denetleme defteri    Okulda-süresiz
9    Günlük nöbet defteri             İlgili birimde-3 yıl
10    Öğretmen,memur,hizmetli devam-devamsızlık defteri    Okulda-süresiz
11    Personel devam-devamsızlık cetveli    İlgili birimde-1 yıl
12    Öğretmen not defteri    Okulda-1 yıl
13    Sınıf Ders defteri    Okulda-1 yıl
14    Öğrenci yoklama defteri    Okulda-2 yıl
15    Öğrenci Hasta Sevk defteri    Okulda-1 yıl
16    Hasta Kayıt Revir defteri    Okulda-1 yıl
17    Revir İlâç Sarf defteri    Okulda-5 yıl
18    Disiplin Kurulu karar defteri    İlgili birimde-10 yıl
19    Öğrenci Eşya dağıtım defteri    İlgili birimde-5 yıl
20    Öğrenci Taksit defteri    İlgili birimde-3 yıl
21    Günlük tabela defteri    İlgili birimde-1 yıl
22    Kurs Belgesi defteri    İlgili birimde-süresiz
23    Demirbaş eşya defterleri(Bakanlık onay ile değiştirildikten sonra)    İlgili birimde-5 yıl
24    Demirbaş eşya özet defteri    İlgili birimde-süresiz
25    Teftiş defteri    İlgili birimde-süresiz
26    Gelen-Giden evrak defteri    İlgili birimde-5 yıl
27    Ortak Kayıt Defteri (Kooperatif)    İlgili birimde-süresiz
28    Yönetim Kurulu karar defteri    İlgili birimde-5 yıl
29    Envanter ve Blanço defteri    İlgili birimde-5 yıl
30    Ortak Alışveriş defteri    İlgili birimde-3 yıl
31    Temizlik malzeme sarf defteri    Okulda-5 yıl
32    Takım dağıtım defteri    İlgili birimde- 1 yıl
33    Ruhsatname ve muadelet Vesikaları
kütük defteri                 İlgili birimde-süresiz
34    Yoğaltım defteri    Okulda-5 yıl
35    Ayniyat ve Yevmiye defteri    Okulda-5 yıl
36    Kasa defteri    Okulda-5 yıl
37    Ambar Esas defteri    İlgili birimde-5 yıl
38    Alacaklılar-borçlular defteri    İlgili birimde-5 yıl
39    Depo Defteri    İlgili birimde-süresiz
40    Üye kayıt defteri    İlgili birimde-süresiz
41    Danışma Kurulu Kararı defteri    İlgili birimde-10 yıl
42    Kol faaliyetleri defteri    İlgili birimde-5 yıl
43    Maaş-Ücret defteri    İlgili birimde-süresiz
44    Ek ders ücretleri defteri    İlgili birimde-5 yıl
45    Ödenek, Avans-Kredi defteri    İlgili birimde-5 yıl
46    Öğrenci Dosyası (Gündüzlü,yatılı burslu)        Okulda-süresiz
47    Yurt dışında öğrenim gören dövizli, dövizsiz Özel-resmî öğrenci dosyası    İlgili birimde-süresiz
48    Kanaat Not çizelgesi dosyası    Okulda-3 yıl (denetim görmesi şartıyla)
49    Öğretmenler Kurulu Tutanakları    Okulda-5 yıl
50    Disiplin Kurulu Belgeleri dosyası    Okulda-6 yıl
51    Öğretmenlerin haftalık ders dağıtım çizelgesi    Okulda-3 yıl ilgili Dairede 1 yıl
52    Personel Özlük dosyası    Son görev yaptığı yerde 66 yaşına kadar
53    Gizli yazılar dosyası (yönetmeliğin 7 nci mad.göre gizliliği kaldırılmayanlar) Seferberlik dosyası    İlgili birimde-süresiz
54    Gider tahakkukuyla ilgili dosyalar    İlgili birimde-5 yıl (Sayıştayda ilamı kesinleşmesi şartıyla)
55    İncelem-Soruşturma dosyası    Soruşturmayı yapan birimde-süresiz
56    Yüksek Disiplin kurulu kararları    İlgili birimde-süresiz
57    Sicil dosyaları    İlgili birimde 101 yıl saklandıktan sonra devlet arşivleri Gen.Md.ne gönderilecek
58    Emeklilik dosyası    İlgili birimde-süresisiz
59    Mecburi hizmet takibat dosyası (takibat bittikten sonra)    İlgili birimde-5 yıl
60    Stajyerlik dosyası    Okulda-5 yıl
61    Kapanan Özel Öğretim Kurumları dosyaları    İlgili birimde-5 yıl
62    İdarî dava dava dosyaları    İlgili birimde-10 yıl
63    Konut tahsisi dosyası    İlgili birimde-süresisiz
64    Konut kirası dosyası    İlgili birimde-5 yıl
65    Yurt dışı teşkilâtının avans kredi ve mahsup dosyaları    İlgili birimde-5 yıl (Sayıştayda ilamı kesinleşmesi şartıyla)
66    Güneydoğu Anadolu Projesi ile ilgili dosyalar    İlgili birimde-5 yıl
67    Millî Güvenlik Siyaseti ile ilgili yazışmalar dosyası    İlgili birimde-5 yıl, Bakanlık arşivinde süresiz
68    Eğitim-Öğretim Yüksek Kurulu,Talim ve Terbiye Kurulu,Danışma Kurulları ve Sürekli kurulların kararları Milletler arası antlaşmalar, projeler, kararlar    İlgili birimde-5 yıl, Bakanlık arşivinde 10 yıl saklandıktan sonra DAGM devredilecek
69    Resmî burslu yüksek öğrenim öğrencilerinin ödeneklerinin tespit edilmesine ait Bakanlar Kurulu Kararları    İlgili birimde-süresiz
70    Şûra toplantılarıyla ilgili karar, plân ve dökümanlar    İlgili birimde-5 yıl, Bakanlık arşivinde süresiz
71    Ders ve yardımcı ders kitaplarının asılları ile bunlara ait programlar ve şartnameler    İlgili birimde-süresiz
1)    Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (DAGM)    
72    Talim ve Terbiye Kurulu Mütalâaları    İlgili birimde-süresiz
73    Öğretim Programları ve bunlara ait raporlar, kararlar    İlgili birimde-süresiz
74    Eğitim ve Öğretimle ilgili araştırma ve değerlendirme raporları    İlgili birimde-süresiz
75    Özlük haklarını belirten diploma, tasdikname ve benzerinin denkliğini gösteren belgeler    İlgili birimde-10 yıl
76    Kurum, kuruluş ve şahıslarla yapılan sözleşmeler, protokollar    İlgili birimde-süresiz
77    Kalkınmada öncelikli illerin yatırımlarıyla ilgili plân, program ve raporları    İlgili birimde-5 yıl
78    Okul, kurum ve öğretmen denetleme raporları    İlgili birimde-3 yıl
79    Faaliyet programları, birifing dosyaları,    faaliyet raporları ve çalışma takvimi    İlgili birimde-1 yıl
80    Yıllık İcra plân ve programlarıyla ilgili     dokümanlar    İlgili birimde-5 yıl
81    Genel kurul, yönetim kurulu kararları ve blançolar    İlgili birimde-10 yıl
82    Özel eğitim uygulananlara ait her türlü test, rapor ve benzeri belgeler    İlgili birimde-süresiz
83    Merkezî sistemle yapılan sınav sonuçları    İlgili birimde-1 yıl
84    Eğitimci lider tezleri    İlgili birimde-süresiz
85    Yazılı yoklama kâğıtları    Okulda-1 yıl
86    İmtihan kâğıtları ve tutanakları    Okulda-2 yıl
87    Öğrenci yoklama fişleri    Okulda-2 yıl
88    Stajyerlik onayları    İlgili birimde-15 yıl
89    Okul ve kurum açma, kapama onayları    İlgili birimde-süresiz
90    Yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirme onayları    İlgili birimde-5 yıl
91    Yıllık, mazeret ve sağlık izini onayları    İlgili birimde-3 yıl
92    Terfi teklifi cetvelleri    İlgili birimde-1 yıl
93    İlkokul öğretmenlerinin atama ve nakit kararnameleri listesi    İlgili birimde-3 yıl  il MEM, süresiz
94    Kadro ihdas ve tenkisleri    İlgili birimde-5 yıl
95    Kadro kaydı    İlgili birimde-süresiz
96    Kadro değişikliği cetvelleri    İlgili birimde-süresiz
97    Dolu kadro değişikliğine ait isimlendirme listeleri    İlgili birimde-10 yıl
98    Vizeli kadro cetvelleri    İlgili birimde-5 yıl
99    Sürekli işçi kadrolarına ait vizeli cetveller    İlgili birimde-süresiz
100    Yan ödeme ve özel hizmet tazminatı    İlgili birimde-süresiz
101    Vizeli cetvelleri    İlgili birimde 5 yıl
102    Sigorta primi belgeleri    İlgili birimde-süresiz
103    Öğrencilerle ilgili sözleşmeler    Okulda-5 yıl
104    İl MEM. öğrencileri yetiştirme ve imtihanlara hazırlama kursları fonu hesabı formu    İl MEM. 5 yıl
105    İlçe MEM öğrencileri yetiştirme ve imtihanlara kurs merkezi toplama bütçesi formu    İlgili birimde-5 yıl
106    İstatistikler ve ilgili dokümanlar    Bilgiyi veren birimlerde- 1 yıl, değerlendirecek birimde süresiz
107    Tarihçeler    İlgili birimde-süresiz
108    TBMM'de verilen soru önergelerine gönderilen cevaplar    İlgili birimde-1 yıl
109    Film (Negatif)    İlgili birimde-10 yıl
110    Film (Pozitif-Kopya)    İlgili birimde-süresiz
111    Eğitim ve öğretimle ilgili şûra, seminer sergi, yarışma ve benzeri faaliyetlerle fotoğraf, albüm, slayt, ses ve görüntü bantları    İlgili birimde-süresiz
112    Kullanılmayan (Deşifre olmayan)imtihan sonuçları    İlgili birimde-süresiz
113    Merkezî sistemle yapılan imtihanlara ait soru kitapçıklarının birer örneği    İlgili birimde-süresiz
114    Unesco, yerli ve yabancı kuruluşlarca yurt içinde veya yurt dışında sağlanan imkânlarla staj, kurs, master, doktora öğrenimi görenlere ait evrak    İlgili birimde-5 yıl
115    İncelenerek okullara tavsiye edilmesi isteğiyle Bakanlığımıza gönderilen ve incelendikten sonra uygun bulunan veya bulunmayan kitap ve diğer eğitim araçları    İlgili birimde-süresiz
116    Hibe yolu ile temin edilen makine,teçhizat, taşıt ve benzeri malzemelere ait belgeler    İlgili birimde-süresiz
117    Ayniyat talimatnamesi gereğince düzenlenen alındı, devir-teslim, sayım kayıttın düşme tutanakları ve benzeri belgeler    İlgili birimde-5 yıl
118    Demirbaş eşya tahsis emirleri    İlgili birimde-5 yıl
119    Satın alma işlemleriyle ilgili karar    İlgili birimde-5 yıl(Sayıştay İlamı kesinleşmesi şartıyla)
120    İhale evrakı ve benzeri    İlgili birimde 5 yıl
121    Aidat tahsilat makbuzu ve dekontlar    Okulda-3 yıl
122    Resmî PTT pulu istek fişleri, makbuzları ve sarf cetvelleri    İlgili birimde 5 yıl
123    Öğrencinin tahakkut eden yevmiyeleri cetveli (Döner sermayeli kurumlarda)    İlgili birimde 5 yıl
124    Döner Sermaye muhasesi ve işlemleriyle ilgili belgeler    İlgili birimde 5 yıl
125    Diğer kurumlardan alınan uygulamaya esas görüşler    İlgili birimde-süresiz
126    Bina, arsa ve arazi tahsisi onayları, tapu, tapu tahsis belgeleri ve imar plânları    İlgili birimde-süresiz
127    Gayrimenkul kamulaştırma, satınalma belgeleri    İl MEM. ve İlgili birimlerde-süresiz
128    İnşaat ve tesisat hesap ve projeleri ödenek tahsis, tenkis ve aktarma yazıları    İlgili birimde-1 yıl
129    Ödeme emirleri ve icmalı    İlgili birimde-1 yıl
130    Bütçe ve yatırım teklifleri    İlgili birimde-1 yıl
131    Kanun teklifleri (Kanunlaştıktan sonra    İlgili birimde-1 yıl
132    Sayıştay ilamları, yargı kâğıtları ve Sayıştayla bu konuda yapılan yazışmalar    İlgili birimde-5 yıl
133    İcra kesintileri listesi    İlgili birimde-1 yıl
134    1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği gereğince tutulacak defter ve belgeler.    İlgili birimde-süresiz

 

Anketler

Yeni Eğitim Öğretim Yılında Sizce En Önemli Eğitim Sorunu Nedir?
 

Doğadan kareler

bg-image_008.jpg