Mehmet Hekim

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
İnsanlar birbirleri içindir; birbirlerine aittir,GOETHE

                      A- KURUM BİNASI
Kurs Yeri
Madde 151- 625 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereği, özel, özel eğitim kurs binası yapılacak veya özel, özel eğitim kurs binası olarak kullanılacak binada; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin bulunmaması zorunludur.
İnceleme Raporları
Madde 152- Özel, özel eğitim kursu olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 625 sayılı Kanun ve Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergede belirtilen esaslarla birlikte;
a)Binanın sağlamlık ve dayanıklılığı ile genel görünüşü, ayrıca bulunduğu yer gibi fiziki nitelikler,
b)Binanın statik hesapları,
c)Herhangi bir tehlike anında öğrencilerin binayı kolaylıkla terk edebilmeleri için sağlanan çıkışlar,
d)Binada açılması istenen kurumun tür ve düzeyi,
e)Kaç öğrencinin eğitim görebileceğine ilişkin kontenjan tespiti
gibi öğrencilerin sağlıklı bir eğitim-öğretim görmelerine yardım edici etkenler, tek tek dikkate alınarak, düzenlenecek raporlarda bu hususlara ayrı ayrı yer verilir.
Yerleşim Plânı
Madde 153- Özel, özel eğitim kursları Bakanlıkça veya Yönetmelik gereği illerde valiliklerce onaylanmış olan yerleşim plânına göre kurumun derslik, oda ve diğer kısımları düzenlenir.
Yerleşim plânlarında; Bakanlığın veya valiliğin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılamaz.
Yerleşim plânları her kat için ayrı ayrı en az 35x50 cm veya A3 boyutundaki kağıtlara çizilir. Yerleşim plânlarında birimlerin ebatları ve m2’leri belirtilmelidir.
Yerleşim plânlarında belirtilen kısımlar, amaçları dışında kullanılamaz.
Dersliklerde, yerleşim plânlarında belirtilen kontenjandan fazla öğrenci bulundurulamaz.
Özel, özel eğitim kursları;
a)Aynı binada,
b)Birbirlerine bağlantılı farklı binalarda,
c)Aynı bahçe içerisinde tümü özel, özel eğitim kursuna tahsis edilmiş binalarda
açılabilir.
Derslik ve Diğer Ders Yapılan Bölümlerin Pencere Alanı
Madde 154- Özel, özel eğitim kurslarında  derslik  ve diğer ders yapılan bölümlerin pencereleri derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin taban alanının % 12’ sinden aşağı olamaz.
 Derslik Kapıları
Madde 155- Özel, özel eğitim kursu derslik kapılarının genişliği en az 90 cm‘dir. Derslik kapılarının genişliği 140 cm ve daha fazlası olursa kapılar çift kanatlı yapılır.
Kapıların ölçümü, kapı pervazlarının orta aksları esas alınarak yapılır
Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır. Derslik kapılarının dışa açılmaması hâlinde, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü yapılması mümkündür.
Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.
Derslik kapısı ön sıra ile yazı tahtası arasında olmalıdır.
Derslik kapılarında gözlem aynası bulunmalıdır. (Kamera sistemi olan kurumlarda istenmez.)
Kurum Kapıları
Madde 156- Özel, özel eğitim kursu binalarında giriş ve çıkışların güven içinde süratli bir şekilde sağlanması amacıyla yeterli sayıda çıkış kapıları bulunur.
Merdivenler
Madde 157- Özel, özel eğitim kursu olarak kullanılacak binanın merdivenleri öğrencilerin aynı anda rahatlıkla geçmelerine uygun ve gerekli güvenlik sağlanmış olmalıdır.
Derslik İçi Ölçüler
Madde 158- Özel, özel eğitim kursu dersliklerinde ön sıra ile yazı tahtası arasındaki mesafe 1.50 m’den az olamaz.
Derslik Tavan Yüksekliği
Madde 159- Özel, özel eğitim kursu olarak kullanılacak binaların derslik ve benzeri eğitim-öğretim birimlerinde tavan yükseklikleri kiriş altına kadar bitmiş net 2.50 m, tavana kadar net 3.00 m’den az olmamalıdır.
Derslik tavan yüksekliği yukarıda belirtilen ölçülerden az olması hâlinde öğrenci başına 3,5 m³ hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.
Özel, özel eğitim kursu olarak kullanılmak amacıyla yapılmadığı hâlde özel, özel eğitim kursu olarak kullanılmak istenen binaların tavan yükseklikleri, o ilin imar mevzuatında konutlar için tespit edilen tavan yüksekliğinden az olamaz.
Koridorlar
Madde 160- Özel, özel eğitim kursu binalarının koridorları; bir veya birden çok sınıf kapısı açılan koridorlar ile iki taraflı sınıf kapısı açılan koridorların genişliği öğrencilerin rahatlıkla girip çıkmalarına olanak vermelidir.
Aydınlık Düzeyleri
Madde 161- Özel, özel eğitim kurslarının aydınlık düzeyleri en az aşağıdaki gibi olmalıdır.
1-Okul öncesi eğitim kurumlarında 100 Lüx.
2-Dersliklerde 250 Lüx,
3-Teneffüshane, koridor ve benzeri yerlerde 150 lüx
düzeyinde aydınlanma sağlanmalıdır.

B-ÖZEL  ÖZEL  EĞİTİM   KURSLARINDA BULUNMASI GEREKEN BÖLÜMLER
Bulunması Gereken Bölümler
Madde 162- Özel, özel eğitim kurslarında bulunması gereken bölümler:
1-Kurucu odası veya kurucu temsilcisi odası:
Kurucunun veya kurucu temsilcisinin müdür olması durumunda istenmez.
O ilçede veya ilde aynı kurucuya ait özel öğretim kurumunda kurucu odası var ise kurucunun diğer kurumlarında kurucu odası bulunmayabilir.
2-Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.
3-Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2, 5’den fazla öğretmen için öğretmen başına 1,5 m2 yer ilâve edilir.
4-Büro hizmetleri ve arşiv-dosya odası: En az 10 m2 olmalıdır. Toplam alan 10 m² olmak şartıyla gerektiğinde büro hizmetleri, arşiv-dosya odası ayrı düzenlenebilir.
5-Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. (bir kontenjan)
6-Derslik veya grup eğitim odası: En az 15 m2  olmalıdır. Birey başına 2,5 m2  yer hesaplanır. Programlara göre derslik veya grup eğitim odasında en fazla birey sayısı; işitme engelliler 10, otistik 4,  eğitilebilir 10, öğretilebilir 8, görme 10, ortopedik 10 bireyden oluşur.(her program için bir bireysel, bir grup eğitim odası ayrılır)
7-Fizyoterapi salonu: En az 20 m2 olmalıdır. Fizyoterapi salonu; Fizyoterapi gerektiren bireylere hizmet veren kurumlar ile Bedensel ve Zihinsel Engelli Bireyler İçin Kaba ve İnce Motor Becerilerini Geliştirme Programı uygulayan kurumlarda zorunludur.(4 kontenjan verilir)
8-Uygulama evi: En az 15 m² olmalıdır. Mutfak ve oturma grubu şeklinde yapılandırılır. (Mutfak ve oturma grubu gerektiğinde ayrı ayrı da düzenlenebilir.)
9-Rehberlik servisi odası-Psikolog odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
10-Veli bekleme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.
11-Oyun alanı: Oyun alanı olarak kullanılmak üzere ayrılan kapalı alan en az 20 m² olmalıdır. (Fizyoterapi salonu bulunan kurumlarda istenmez.) 
12-Tuvalet, lavabo ve pisuvar: Tuvalet, lavabo ve pisuvar kız ve erkek bireyler için ayrı ayrı olmak üzere;
a)Her 20 öğrenci için bir tuvalet ve bir lavabo,
b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve bir lavabo,
c)Erkek öğrenci ve öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar
ayrılır.
30’dan fazla öğretmeni olan kurslarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve bir lavabo ayrılır. Ayrıca erkek öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar ayrılabilir.
Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.
Kurum kontenjanı tespit edilirken, pisuvarlar dikkate alınmaz.
Birey tuvaletlerinin en az biri tutamaklı olmalıdır.
13-İşitme engelli bireylere yönelik eğitim  programı uygulayan kurumlarda:
İşitme yetersizliği olanlar için düzenlenen bireysel ve grup eğitim odalarında; kullanılan işitme cihazlarının daha etkin kullanımının sağlanması ve sınıf akustiğinin eğitim-öğretime uygun hale getirilmesi için, sınıfın ses  yalıtımı sağlanmalıdır.
    a)Konuşma terapi odası: Terapi programı uygulayan okullarda  (isteğe bağlı)
    b)Odyoloji ünitesi odası: Sadece işitme engelliler eğitimi için açılmış okullarda (isteğe bağlı)
14-Erken çocukluk dönemi odası: En az 6 m2 olmalıdır. (0-3 yaş eğitim veren kurumlarda 1 kontenjan verilir) (Otistik bireylere yönelik eğitim programı uygulayan  kurumlarda rahatlama odası olarak da kullanılabilir)
15- Rahatlama odası: Otistik bireylere yönelik eğitim programı uygulayan  kurumlarda olmalıdır. (Erken çocukluk dönemi odası olarak da kullanılabilir)
Duvarın yerden başlamak üzere 1,5 metrelik yüksekliğe kadar sünger veya yumuşak malzeme ile kaplanması gerekir. Yer döşemesi kalın sünger ile kaplı ve düz renk halı bulunmalıdır.
16- Yardımcı hizmetliler odası bulunur.

Ölçümlerde küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya  yükseltilir.