Azınlık Okulları Türkçe ve Kültür Dersleri Öğretmenleri Hakkında Kanun

Kanun Numarası : 6581
Kabul Tarihi : 20/5/1955
Resmî Gazete : 27.5.1955/9013
Madde 1- Azınlık okullarının Türkçe ve Türkçe kültür dersleri. Maarif Vekâleti Teşkilât kanunlariyle muayyen kadrolara, memurin ve barem kanunlarına göre tâyin edilen öğretmenler tarafından tedris olunur.
Madde 2- 10 Haziran 1946 tarihli ve 4926 sayılı kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair olan 9 Mart 1954 tarihli ve 6331 sayılı kanuna bağlı 2 sayılı cetvelin (V) işaretli ?Lise ve Ortaokullar Öğretmen ve Memurları? başlığı altındaki kısmına ilişik (1), aynı kanuna bağlı (2) sayılı cetvelin ?İlkokul Öğretmen ve Yardımcı Öğretmenleri? başlığı altındaki kısmına, ilişik (2) sayılı cetvellerde gösterilen kadrolar eklenmiştir.(1)
Geçici Madde 1- Bu kanunun neşri tarihinde azınlık okullarında çalışan ücretli öğretmenlerden, üniversite ve yüksek okullar mezunlariyle bilfiil öğretmenlik yapabilecek kanunî vasıfları haiz olanlar, öğrenim derecelerine göre ilk veya orta öğretim kadrolarına asıl öğretmen olarak alınırlar.
Bunlardan, usulü dairesinde başarısızlıkları tespit edilmiş olanlar kadroya alınmazlar.
Geçici Madde 2- Muvakkat birinci maddede zikredilen öğretmenlerin, 3656 sayılı kanunun mer'iyete girdiği tarihten önceki hizmet müddetlerinin üçte ikisinin her beş yılı ile 3655 sayılı kanunun mer'iyete girdiği tarihten sonraki hizmet müddetlerinin her beş yılı için tahsil derecelerine göre barem kanunlarının kabul ettiği derece üzerine birer derece ilâve edilmek suretiyle maaş dereceleri tespit edilir. Ancak, bu hizmet müddetleri içersinde başarısız geçen yıllarla, ulaştıkları maaş derecesinde artan müddetlerin iki yıldan fazlası nazarı itibare alınmaz.
Geçici Madde 3- Bu kanunun neşri tarihinde azınlık okullarındaki hizmet müddeti 5 yıl olup da öğretmenlik evsafını haiz bulunmıyanlar tahsil durumlarına göre alabilecekleri maaşlarla öğretmen kadrolarına namzet olarak tâyin edilirler. Tâyinleri tarihinden itibaren iki yıl zarfında öğretmenlik evsafını ihraz edenlerin aylıkları muvakkat ikinci madde hükümleri dairesinde tespit edilecek miktarlara çıkarılır. Bu evsafı ihraz edemeyenlerin görevlerine son verilir.
Madde 3- Bu Kanun 30 Eylül 1955 tarihinden itibaren mer'idir.
Madde 4- Bu Kanunun hükümlerini icraye İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
__________________________________

(1) 31/7/1970 tarih ve 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 9 uncu maddesiyle sözü edilen kadrolar kaldırılmış olduğundan cetveller metne alınmamıştır.